Personnel

แผนกวิชาไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายเชษฐา ทองพรหม

  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายกัมปนาท นาก้อนทอง

  ครูแผนกวิชาไฟฟ้า หัวงานทวิภาคี

 • thumbnail

  นายศักชาย ไพโรจน์

  ครูแผนกวิชาไฟฟ้า หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวฉัตรสุดา พรหมเพชร

  ครูแผนกวิชาไฟฟ้า หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

^