ปรัชญา

 “ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  นำไปใช้ได้ถูกต้อง”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องของตลาดแรงงาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : “ทักษะดี มีความรับผิดชอบ”
เอกลักษณ์ : “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

:: หลักสูตรที่เปิดสอน ::

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

:: ข่าวประกาศทั่วไป ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมต้นเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเอกสารประกวดราคาเเละประกาศเชิญชวน ปรับปรุงอาคารหอประชุมต้นเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,357,456.38


ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมต้นเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 67039291817)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครคลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ – ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครคลิกที่นี่

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา 👇👇
👉กิจกรรมหล่อเทียน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
👉กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ วัดตรอกปรือ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


:: E-SERVICE ::