Personnel

แผนกวิชาสามัญ

 • thumbnail

  นางสุริยา ชาญพานิชย์

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวัดผล

 • thumbnail

  นางสาวกมลทิพ เรืองศรี

  ครูภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ

 • thumbnail

  นางสาวดารารัตน์ พูลศิริ

  ครูวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญฯ

^