วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

     วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดทำการสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
     2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จ ชั้น ปวช. ตรงสาขา, ปวช. ต่างสาขา และระดับชั้น ม.6
                           สาขาวิชาที่เปิดสอน (แผนการเรียน  ๒๕๖3 – ๒๕๖4)

                     

                          สาขาวิชาที่เปิดสอน  (แผนการเรียน  2562-2563)
                          


                      สาขาวิชาที่เปิดสอน  (แผนการเรียน  2561-2562)
                     

                       สาขาวิชาที่เปิดสอน (แผนการเรียน  2560-2561)
                      


 
^