ชื่อ - นามสกุล :นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา