รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเมษา ลิ่มศิลา

กลุ่มบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานการเงิน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^