วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาการบัญชี


หลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน
   1.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี
   2.เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

^